Disclaimer

Een ieder die gebruik maakt - voor welke doeleinden dan ook - van de website van de Stichting Agnes van Leeuwenberch gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.
 

Inhoud

De Stichting Agnes van Leeuwenberch streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan de Stichting Agnes van Leeuwenberch niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is.

De Stichting Agnes van Leeuwenberch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend.
Tevens kan de Stichting Agnes van Leeuwenberch niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s. Wel stelt de Stichting Agnes van Leeuwenberch het bijzonder op prijs als u zulke onjuistheden meldt via het e-mailadres: info@huizeagnes.nl
 

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. De Stichting Agnes van Leeuwenberch is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.
 

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal de Stichting Agnes van Leeuwenberch met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.
 

Auteursrecht

De Stichting Agnes van Leeuwenberch spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

De Stichting Agnes van Leeuwenberch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voor zover de Stichting Agnes van Leeuwenberch beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de Stichting Agnes van Leeuwenberch deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De website van de Stichting Agnes van Leeuwenberch zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.