Helft aanvragen Kinderpardon afgewezen

Asielzoekerskinderen - VNGGisteren heeft staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt, dat de helft van de kinderen die een aanvraag deden voor de Afsluitingsregeling van het Kinderpardon een verblijfsvergunning heeft gekregen. Dat is in de eerste plaats natuurlijk geweldig nieuws voor deze kinderen. Maar het betekent ook dat ruim 500 kinderen geen vergunning hebben gekregen. Dat staat in schril contrast met de eerdere toezeggingen dat 90 procent van de aanvragers een verblijfsvergunning zou krijgen. De Afsluitingsregeling lijkt daarmee veel minder ruimhartig uitgevoerd te worden, dan hij oorspronkelijk bedoeld was.

Uit de brief van de staatssecretaris blijkt dat voor 1.100 kinderen een aanvraag Kinderpardon gedaan is. Hiervan hebben 531 kinderen geen verblijfsvergunning gekregen. Zij werden om verschillende redenen afgewezen, bijvoorbeeld omdat hun ouders in het verleden geen asielaanvraag hebben gedaan, maar een andere procedure hebben gevoerd. Of omdat hun ouders gedurende een periode niet onder het toezicht van het rijk stonden, maar bijvoorbeeld wel in een gemeente in beeld waren omdat ze daar opvang kregen. 

Ernstige schade bij uitzetting
In een nieuwsbericht op hun website zegt Defence for Children hierover: “De redenen waarom kinderen worden afgewezen, gaan allemaal over dingen die hun ouders in het verleden hebben gedaan of juist hebben nagelaten. De kinderen waar het hier om gaat hebben part noch deel gehad in die beslissingen, maar zijn hier nu wel de dupe van. Zij mogen van de staatssecretaris niet in Nederland blijven en dreigen in het geval van uitzetting na zeer lang verblijf in Nederland ernstig in hun ontwikkeling te worden geschaad, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de Schadenota van prof. Scherder, dr. Van Os en dr. Zijlstra die er mede toe heeft geleid dat er een Afsluitingsregeling is gekomen.”

De kinderen van Huize Agnes
Binnen Huize Agnes begeleiden we vier moeders met kinderen, waarvoor we een aanvraag Kinderpardon ingediend hebben. Helaas is voor al deze gezinnen het Kinderpardon afgewezen, hoewel zij al  zij al vele jaren in Nederland wonen en hier leven opgebouwd hebben. 

Voor deze kinderen zijn wij, samen met hun advocaten, Defence for Children en STIL, een bezwaarprocedure gestart. Onderdeel hiervan is, om o.a. via brieven uit het netwerk van deze vrouwen en kinderen, aan te tonen dat zij geworteld zijn in de Nederlandse samenleving en dat uitzetting schadelijke gevolgen voor hen zou hebben. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen brieven schrijven voor deze vrouwen. Dat sterkt ons in de overtuiging dat deze vrouwen en kinderen hier een leven opgebouwd hebben. En het is voor de vrouwen in deze stressvolle tijd een enorme steun dat zoveel mensen met hen meeleven en hen zien als een waardevol deel van de maatschappij.

Belang van het kind centraal
De Afsluitingsregeling is ruim een jaar geleden in het leven geroepen, als compromis voor de afschaffing van het Kinderpardon. De Kinderpardonregeling, bedoeld voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, was in de praktijk een wassen neus. Alleen gezinnen die actief meewerkten aan hun vertrek kwamen in aanmerking. Dit paradoxale beleid zorgde ervoor dat bijna geen aanvragen werden toegewezen. Daarom is vorig jaar afgesproken dat de dossiers van langdurig in Nederland verblijvende kinderen nog één keer zouden worden bekeken, waarna de regeling definitief in de prullenbak zou verdwijnen. Niet langer gold het meewerkcriterium als uitgangspunt, maar het feit of iemand beschikbaar was geweest voor vertrek. Met andere woorden: de verblijfplaats van het gezin moest bekend zijn bij de instanties. 

Het doel van deze regeling was om een oplossing te vinden voor de in Nederland gewortelde kinderen. Wij hopen dan ook dat de belangen van deze kinderen daadwerkelijk centraal gesteld worden, wanneer hun bezwaarprocedures beoordeeld worden. 

Tags: kinderpardon, afsluitingsregeling
Datum: 13-02-2020