Agnes voorzichtig positief over akkoord landelijke vreemdelingenvoorzieningen

A sense of home (c)Doris JongeriusStichting Agnes van Leeuwenberch, opvang voor ongedocumenteerde vrouwen in Utrecht, is voorzichtig positief over het voornemen van staatssecretaris Harbers (VVD) en de VNG om een pilot te starten in vijf gemeenten om voor ongedocumenteerden Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) op te zetten. Stichting Agnes van Leeuwenberch sluit zich aan bij de overige opvang en begeleidings- organisaties in het Utrechtse veld en ziet het als positief dat erkend wordt dat onder het huidige asielbeleid veel mensen zonder opvang zitten. 

De Utrechtse organisaties zijn blij dat er voor deze groep door het Rijk, samen met maatschappelijke organisaties, wordt gezocht naar een duurzame oplossing. De maatschappelijke organisaties waarschuwen wel dat er meer oog moet zijn voor hen die niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst.

Vijf gemeenten
In het akkoord dat de staatssecretaris en de VNG bekend hebben gemaakt staat dat vijf gemeenten (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Groningen) de ontwikkeling van de pilot LVV’s op zich nemen. In de LVV’s worden vreemdelingen opgevangen die geen recht hebben op verblijf of rijksopvang en om uiteenlopende redenen in Nederland verblijven. Er is een grote rol toebedeeld aan maatschappelijke organisaties in de pilot-steden voor de opvang en begeleiding van deze mensen, deze organisaties hebben immers in het verleden bewezen hiermee resultaat te boeken. Onderstaande organisaties onderhandelen met hun gemeenten over hun rol bij de uitvoering van de LVV’s. De kern voor de uitvoering ligt bij goede juridische, medische en maatschappelijke begeleiding. Daarnaast onderstrepen organisaties het belang van scholing, leerwerkplekken en andere mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Duurzame oplossing
Een duurzame oplossing wordt door de staatssecretaris gezien als legalisering van verblijf, door migratie of terugkeer. Rian Ederveen van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) zegt hierover: ‘Er zal ook erkenning moeten zijn voor het feit dat sommige mensen niet terug kunnen omdat ze bijvoorbeeld staatloos zijn of om medische redenen niet terug kunnen keren.’ De organisaties verwachten dat er voorzien wordt in een hardheidsclausule die het mogelijk maakt kwetsbare ongedocumenteerden, ongeacht of deze wel of niet onder de criteria vallen, toegang krijgen tot de LVV.

Noodopvang
Daarnaast maken maatschappelijke organisaties zich zorgen dat door het kabinetsvoornemen de huidige noodvoorzieningen in de vorm van Bed Bad Brood (BBB’s) op termijn moeten verdwijnen. Rian Ederveen: ‘Maatschappelijke organisaties hebben al decennialang ervaring met het opvangen van mensen die buiten het asielbeleid vallen. Het beleid van de Nederlandse overheid en gemeenten moet gericht zijn op naleving van het Europees Sociaal Handvest en daarvoor is het noodzakelijk dat er altijd noodopvang voorhanden is.’ Daarnaast willen de organisaties dat er niet alleen opvang is voor vreemdelingen die uit een van de vijf gemeenten komen, maar dat ook mensen uit andere delen van Nederland toegang krijgen tot de LVVs. 

De Utrechtse maatschappelijke organisaties voor ongedocumenteerden:
Stichting Agnes van Leeuwenberch
Stichting De Toevlucht
Stichting De Tussenvoorziening
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen
Stichting Seguro
Stichting STIL
Stichting Vluchtelingenwerk Nederland West en Midden,
Utrecht, 29 november 2018

Download hier het persbericht als PDF

 

Datum: 30-11-2018